Search
Close this search box.

Visitaties worden vanaf 2018 uitbesteed

Boudewijn Gelaudie van de Kring Visitaties schrijft dat de visitaties vanaf 1 januari worden uitbesteed aan een extern bureau. Iedereen die als therapeut werkt, krijgt eens in de vijf jaar zo’n visitatie. De groepsvisitatie en de schriftelijke visitatie die de SBLP tot nu toe ook hanteerde, komen te vervallen.

In de nieuwsbrief van oktober heb ik er reeds melding van gemaakt: het voornemen om de periodieke visitaties, zoals vastgelegd in ons Visitatiereglement, uit te gaan besteden aan Visitatiebureau AVAR. Inmiddels zijn in dit voornemen vervolgstappen gezet. Dit betekent dat de visitaties met ingang van 2018 definitief niet meer in eigen beheer zullen worden uitgevoerd en dat met het uitfaseren van de werkzaamheden een aanvang is gemaakt. Voor de bij de RBCZ of NAP aangesloten deelnemers geven we met de nieuwe regeling tegelijkertijd uitvoering aan de praktijktoetsing, die door deze koepels verplicht wordt gesteld. 

 Wat betekent dit concreet?

  • Voor de leden die op de planning staan om volgend jaar gevisiteerd te worden, betekent dit dat zij in het nieuwe jaar door een externe visiteur van AVAR zullen worden benaderd voor een afspraak. Aan de inhoud van de face-to-face visitatie verandert verder niets. Ook niet aan het vragenformulier dat voorafgaand aan de visitatie ingevuld wordt. 
  • Daarnaast wordt de frequentie van de visitaties aangepast. In ons huidige reglement is vastgelegd dat elke deelnemer in een periode van tien jaar viermaal dient te worden gevisiteerd: tweemaal schriftelijk, eenmaal face-to-face en eenmaal in de vorm van een groepsvisitatie. In de nieuwe opzet wordt elke deelnemer eens in de vijf jaar persoonlijk gevisiteerd en vervallen de beide andere visitatievormen. Daarmee voorkomen we dat voor onze RBCZ-deelnemers naast de al bestaande afspraken eens in de vijf jaar nog een extra face-to-face visitatie moet worden ingepland (RBCZ hanteert een toetsingsfrequentie van eenmaal per vijf jaar), en ontstaat er tegelijkertijd voor de Kring

Meer nieuws