Kwaliteitsborging

De SBLP bevordert en bewaakt de kwaliteit en professionaliteit van de aangesloten therapeuten. De beroepsorganisatie hanteert een register waarin therapeuten worden opgenomen die voldoen aan de normen rond opleiding, bijscholing, praktijkvoering, beroepshouding en periodieke herregistratie. De SBLP heeft een beroepscode en een klachtenprocedure opgesteld voor de beroepsbeoefening. De SBLP voert een actief kwaliteitsbeleid en streeft naar een constructieve samenwerking met alle partijen in de zorgketen. De SBLP is aangesloten bij de koepelorganisaties, NAP en RBCZ. Registertherapeuten zijn via de SBLP aangesloten bij één van deze koepelorganisaties waarmee afspraken over vergoedingen met zorgverzekeraars zijn gemaakt. De therapievormen worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekeringen.

Code Ethiek en Gedrag

De kwaliteit van de zorgverlening door SBLP-therapeuten is onder meer gebaseerd op de Code Ethiek en Gedrag, waaraan alle geregistreerde therapeuten zich conformeren. In deze Code zijn de uitgangspunten voor professioneel en ethisch handelen vastgelegd. De gedrags- en beroepsethische aspecten van het professioneel handelen van de therapeut vinden zijn grondslag in deze Code. Alle geregistreerde deelnemers van de beroepsorganisatie zijn aan deze Code Ethiek en Gedrag gebonden. Bij de registratie van therapeuten ondertekenenzij de verklaring dat zij zich bij het uitoefenen van hun beroep als therapeut volledig aan deze Code zullen houden. In de Code is onder meer vastgelegd op welke wijze de behandelrelatie met de cliënt vorm krijgt en wordt vastgelegd in een behandelcontract. Daarnaast geeft de Code richtlijnen voor de doorgaande professionele ontwikkeling van de therapeut, voor de naleving van de bestaande wet- en regelgeving, waaronder de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en over de wijze van omgaan met klachten van cliënten.
De volledige Code Ethiek en Gedrag is hier te downloaden.
Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie​
Meld je aan
Kom naar onze bijeenkomsten
Vorige slide
Volgende slide