Stichting Beroepsorganisatie voor

Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie

 

 

Herregistratie

Therapeuten die bij de SBLP zijn geregistreerd, kunnen elke twee jaar opnieuw worden geregistreerd als ze in de afgelopen periode hebben voldaan aan de eisen op het gebied van professionele ontwikkeling.  De therapeut moet voldoende bijscholing hebben gedaan, en ook moet hij of zij voor reflectie op het functioneren als therapeut hebben deelgenomen aan intervisie en/of supervisie.

Beleid voor herregistratie.

In onderstaande document wordt het beleid van de SBLP beschreven ten aanzien van het herregistreren van bij de SBLP aangesloten therapeuten.

SBLP Regeling Herregistratie

Jaarlijkse opgave

Hoewel de herregistratie om de twee jaar plaatsvindt, moet de therapeut jaarlijks opgave doen van zijn activiteiten op het gebied van bijscholing, supervisie en/of intervisie. Deze opgave gebeurt in het persoonlijke dossier in het ledenadministratiesysteem LARS. Per jaar vul je hier in wat je hebt gedaan, en je voegt daar certificaten en andere bewijsstukken bij, die je eerst hebt ingescand als PDF-document.

Praktijkvisitatie:
Periodieke praktijkvisitatie, minimaal eens in de vijf jaar, maakt onderdeel uit van het behoud van de beroepslicentie. De praktijkvisitatie wordt uitgevoerd door extern visitatiebureau AVAR.
Bij een praktijkvisitatie krijgen verschillende aspecten aandacht. Deze zijn uitgebreid beschreven in Visitatie Criteria RBCZ.pdf. Dit document is opgesteld en onderschreven door de beroepsorganisaties die bij RBCZ zijn aangesloten, waaronder ook de SBLP.